fredag 16 augusti 2013

Barn med funktionsnedsättningar: myndighetskontakter och stöd


Tidningen Föräldrakraft har idag en debattartikel om behovet av mer kunskap om barn med funktionsnedsättningar och deras erfarenheter av myndighetskontakter och stöd.

”Forskarna måste lyssna mer på barn med funktionsnedsättning”.
Debattartikel i Föräldrakraft – en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd.
16 augusti 2013.

måndag 12 augusti 2013

tisdag 11 juni 2013

Hot och våld i socialt arbete och omsorg


I senaste numret av tidskriften Socionomen som utkommit nu (juni 2013) finns temainslag om hot och våld inom socialt arbete och omsorg. I numrets huvudartikel kan du läsa mer om harmoniska möten i socialt arbete. I denna artikel försöker jag beskriva och problematisera om vad som konstituterar trygga möten mellan exempelvis socialsekreterare och klienter. Funktionshinder och hot/våld är också angelägna forskningsområden inför framtiden. Om du är nyfiken på tidskriften Socionomen och temanumret kan du använda nedan länkar. Där finns också en ledare som är skriven av Lena Engelmark som är chefredaktör vid tidskriften Socionomen:


och:

måndag 20 maj 2013

Dom kvarglömda – bra med uppmärksamhet


Läser i dagens tidning, Sydsvenska Dagbladet (20/5) om Maria som är funktionsnedsatt och blir kvarglömd på perrongen. I artikeln “Kvarglömd resenär lovas bättring” beskriver journalisten Åsa Hagenblad vilken utsatthet Maria befinner sig i när hon stängs ute från kollektivtrafiken. Maria säger i artikeln: “-Det här med att jag blir kvarglömd, det får inte hända”. Ändå så händer detta och drabbar Maria men också flera andra personer med funktionsnedsättningar. Problemet med tillgängliga transporter och kollektivtrafikens bristande flexibilitet drabbar personer med funktionsnedsättningar och olika målgrupper. Att inte kunna ta sig till sitt arbete, skolan, fritidsaktiviteter o.s.v. begränsar såväl tillgängligheten som delaktigheten i samhällslivet. En uppenbar välfärdsbrist i vårt samhälle. Journalistiken i Sydsvenska Dagbladet är bra eftersom den uppmärksammar och utgår från de drabbades perspektiv.

Vill du läsa mer om artikeln i tidningen kan du använda den här länken:


lördag 18 maj 2013

NY KNAPPAST FÖRVÅNANDE RAPPORT


I dagarna har funktionshindermyndigheten Handisam presenterat en ny kunskapsrapport om samhällssituationen för personer med funktionshinder. Rapporten som går att läsa om på Handisams hemsida visar att personer med olika funktionsnedsättningar har sämre levnadsvillkor än andra. Är detta någon nyhet? För mig är rapporten knappast förvånande. Under en lång rad av år (både före och efter det s.k. Välfärdsbokslutet presenterades) har detta faktum varit känt. Hur kommer då målen med funktionshinderpolitiken att kunna uppnås med den samhällstakt och den utveckling vi har idag när allt fler ställs inför utanförskap i samhället? Även om rapporten inte är förvånande finns det anledning att läsa den. Rapporten heter ”Hur är läget 2013?”. Du hittar den på Handisams hemsida:


tisdag 14 maj 2013

Forskarbloggars berättigande i debatt


Forskarbloggar finns vid flera universitet och högskolor i Sverige. Internationellt är det ett bredare fenomen och inte särskilt märkligt. Egentligen är det upp till varje forskare själv att besluta om man är intresserad av bloggande eller inte. Det är hur som helst ett väldigt enkelt sätt att nå ut med forskningsrön, kunskap och forskningsinformation. För den som är intresserad av vidare diskussion om forskarbloggar i Sverige kan läsa vidare på följande länk:


Digitaliserad stödverksamhet för anhöriga


Läser i dagens Ljusnan en artikel som är skriven av journalisten Anki Svärdhagen (14/5). Artikeln “Digitalt stöd för anhöriga. GAPET” handlar om information och möjligheter för anhörigstöd via Internet. Flera diagnosgrupper nämns i artikeln till exempel autism, depressioner, anorexi/bulemi och hjärnskador. Den digitala stödresursen vänder sig till alla anhöriga i samhället. Nyfiken på artikeln? Här är länken till en intressant artikel:

måndag 13 maj 2013

Intressant vetenskaplig tidskrift - Disability and Health Journal

Disability and Health Journal är en intressant vetenskaplig tidskrift som har ett tvärvetenskapligt, multidisciplinärt perspektiv. För den som är nyfiken kan läsa mer på tidskriftens hemsida:

http://www.disabilityandhealthjnl.com/

Medborgararenor, etik och tillgänglighet


I en artikel i tidskriften Svensk Handikapptidskrift uppmärksammas tillgänglighetsproblem i en nybyggd arena – Friends Arena. Det är märkligt att tillgänglighetsanpassningen inom funktionshinderområdet inte har kommit längre. 

För den som är nyfiken på artikeln kan läsa mer via följande länk:

fredag 10 maj 2013

Skador, förvärvade funktionsnedsättningar och risker måste diskuteras


Varje år omkommer hundratals människor samtidigt som tiotusentals skadas i trafiken i Sverige. Vem som helst kan drabbas av trafikskador som är ett av vår tids stora folkhälsoproblem. Alla drabbas på olika vis. Även yrkesförare. En grupp som drabbas av skador är poliser som under sin arbetstid skadas i samband med transport och förflyttning. De skador, funktionsnedsättningar och riskutsatthet som uppstår måste enligt min mening kommenteras och diskuteras öppet i samhället. De måste även mötas med aktiva och skadepreventiva insatser från en rad olika aktörer.

I en debattartikel i Västerbottens-Kuriren (VK) idag 10 maj lyfter jag fram denna problematik. Nyfiken? Se följande länk:


Debattartikel i Västerbottens-Kuriren (VK), Umeå:
”Tystnad fel vapen för polisen”:


onsdag 8 maj 2013

Intressant sommarskola - Disability law

I sommar finns en intressant sommarskola för olika aktörer inom funktionshinderområdet, funktionshinderforskare i Galway på Irland. Mer info och länk finns nedan. Intressant inititativ!


5th International Disability Law Summer School –Voice & Choice.  17-22 June 2013, Galway.

The largest and best attended Summer School on international disability law will again bring together leading international activists, policy-influencers and others connected with the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.  The theme this year will be VOICE (restoring full legal capacity) and CHOICE (achieving community living in accordance with the wishes and preferences of the person).  No prior knowledge of the convention or law is required.  The programme will have many practical exercises to get participants thinking about the meaning of the convention and its practical relevance.  The teaching faculty is drawn from around the world and includes many involved in drafting the convention.  Participants usually come from over 20 countries including Africa and Asia which is a learning opportunity in itself.  This event is open to all and especially those interested in strategies to give power back to people with disabilities over their own lives.
 
Weblink: http://www.nuigalway.ie/cdlp/Summer_School_2013/summer_school_2013_info.html 

Date/Time: Monday 17 June – June 22 2013. Venue: Aras Moyola, National University of Ireland, Galway, Ireland

Contact: disabilitysummerscho@nuigalway.ie

Hur långt kan ett fagert tal bli då?


Tidningen Aftonbladet har idag (8/5) en ledare med rubriken “Det fagra talet bara fortsätter” där Daniel Swedin behandlar temat tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Historien är att Sverige 2008 beslutade att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Men vad har hänt med tillgänglighetsfrågan i samhället? Ledarskribenten avslutar dagens ledare med följande ord: “De representerar olika handikapporganisationer och vill väl bara ha en sak: den utlovade lagstiftningen som gör att personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina grundläggande mänskliga rättigheter”.

Frågan är bara hur långt ett fagert tal kan bli? Kampen om tillgängligheten har pågått så länge.

Forskningskommunikation om funktionshinder och funktionshindervetenskap

Det är mycket viktigt att information och nya rön om funktionshinderfrågor når ut och kommuniceras i samhället. Nyhetsbladet Forskning om funktionshinder pågår är ett sådant viktigt organ som du enkelt hittar på nedan länk. Vid Centrum för forskning om funktionshinderhinder vid Uppsala universitet finns mer info för den som är intresserad av funktionshinder och forskning:

http://www.cff.uu.se/

CANCERSJUKDOM, FÖRFATTARSKAP OCH BLOGGANDE


Det var en fantastisk upplevelse att få se och lyssna på Kristian Gidlund i ett tv-program för någon vecka sedan. Vill du läsa mer om honom, sjukdom, författarskap och bloggande kan du ta del av en artikel som publicerats i tidningen Expressen:


Kristians blogg “I kroppen min” hittar du på följande länk:


Språket och konsten som uttrycksform och bemästringsstrategi är något som är både viktigt och intressant. I mitten av 1990-talet intervjuade jag personer som drabbats av svåra trafikskador i Finland och i Sverige. Några av de jag mötte använde antingen skrivandet eller konsten som bemästringsstrategi och sätt för att sätta ord på känslor och livsomställningar. Många ville sätta ord på sina tankar om den traumatiska händelsen, förlusten och livsomställningen. För en del blev skrivandet en ny lunga. Livsberättelser och dikter blev en del av min materialinsamling som forskare. Du hittar flera av dikterna i boken “Förmåga till välfärd. Trafikskadades upplevelser och liv – ett drama om bemästring” (1998, Stockholm: Bokförlaget T. Fischer & Co) som är min doktorsavhandling.

Mer information om journaliststipendiet finns också på CTRF:s hemsida:


tisdag 7 maj 2013

Funktionshindervetenskap i söder HAREC, Lunds universitet

Om  du är nyfiken på funktionshinderforskning söderut vid Lunds universitet finns följande länk:
http://www.harec.se/

Centre for Disability Studies i Leeds


Centre for Disability Studies i Leeds

I Leeds har forskarna utarbetat en bra hemsida vid Centre for Disability Studies. Om du är nyfiken kan du lätt hitta vidare på följande länk:

Tre myndigheter i kampen för tillgänglighet och naturupplevelser

Alldeles nyligen har de tre myndigheterna Handisam, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet kommit ut med en ny bok om tillgänglighet och tillgängliga utemiljöer. Det finns mycket att säga om denna rapport men den innehåller många beskrivningar om tillgänglighetsperspektiv. Idagarna har jag skrivit en debattartikel om denna rapport och ämnet. Tidningen Piteå-Tidningen har publicerat den. Här kan du läsa mer om du är nyfiken.

http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/mobilitetsrapport-ger-framtidstro-7628794-default.aspx

torsdag 17 januari 2013

Tillgänglighetsstudien i Sveriges Radio P4

För den som är intresserad av studien kan lyssna på ett inslag i Sveriges Radio P4 Göteborg som sändes idag: Medierna kan öka tillgängligheten för barn och äldre med funktionshinder: Sveriges Radio P4 Göteborg, 17/1 kl 07.15-07.30 http://sverigesradio.se/sida/ljud/4368907

NY TILLGÄNGLIGHETSFORSKNING - MEDIA OCH FUNKTIONSHINDER

Ny forskningsrapport! Titel: Tillgänglighetens utrymme - om funktionshinder och funktionsnedsättningar i svensk dagspress och i ett Regionmagasin (87 sidor), Lundälv, Jörgen. januari 2013. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet MEDIERNA KAN ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR BARN OCH ÄLDRE MED FUNKTIONSHINDER: Om medierna (press, radio och tv) skulle uppmärksamma barn, unga och äldre personer med olika funktionsnedsättningar och hur de upplever sin tillgänglighet, så skulle de mänskliga rättigheterna bli tillgodosedda. Medierna kan öka tillgängligheten för utsatta grupper i samhället vilket är en nödvändighet för att alla medborgare ska känna delaktighet. Barn och äldre personer med funktionsnedsättningar och deras tillgänglighet har hittills inte uppmärksammats av medierna i någon större utsträckning. Det är resultatet av en ny studie vid Göteborgs universitet. Funktionsnedsatta barn och äldre personer med funktionsnedsättningar och deras möjligheter att förflytta sig, få information om rättigheter och stöd uppmärksammas inte i så stor utsträckning av medierna. Personer med psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppmärksammas knappast alls utifrån hur de upplever sin situation om tillgängliga miljöer och tillgänglighet i allmänhet. All rapportering i Göteborgs-Posten åren 2000-2009 och i tidningen Regionmagasinet har granskats i undersökningen. Totalt 228 artiklar som beskrivit tillgängligheten i Göteborg och i Västra Götalandsregionen har studerats. Studien har finansierats av Rättighetskommittén i Västra Götaland (http://www.vgregion.se/handikappkommitten) som har en s.k. Tillgänglighets-Databas (http://www.vgregion.se/sv/Enheten-for-rattighetsfragor/TD-Tillganglighetsdatabasen/). Undersökningen har genomförts under åren 2011-2012 vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Projektledare för studien är Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete. Undersökningen visar att Tillgänglighets-Databasen knappast alls har beskrivits i rapporteringen. Tidningen Regionmagasinet har under år 2012 lagts ned av olika besparingsskäl inom Västra Götalandsregionen. För att tillgänglighetsfrågorna bättre ska kunna uppmärksammas i samhället och att faktiskt tillgängligheten ska bli bättre för barn, unga och äldre personer med olika funktionsnedsättningar (fysiska, psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kan exempelvis medierna i samhället rapportera på annorlunda vis. Fem åtgärder föreslås: 1) Barn, unga och äldre personer med alla former av funktionsnedsättningar bör uppmärksammas mer av medierna. Unga och äldre personer med psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelser av tillgänglighet och delaktighet i samhället uppmärksammas nästan aldrig. 2) Personer med funktionsnedsättningar kan bidra till en förbättrad medierapportering om utsatthet och tillgänglighet om de själva var medaktörer som till exempel skribenter eller gjorde praktik hos en journalist. 3) Press, radio och tv kan i större utsträckning samarbeta med minoritetsmedierna och funktionshindermedierna och lära mer av varandra. 4) Kunskap om funktionshinder och bemötande kan ökas genom utbildning av journalister och fotografer. Genom att medierna får mer utbildning om funktionsnedsättningar och funktionshinder, kommer tillgängligheten för utsatta personer att förbättras. Genom en ökad kunskap om tillgänglighetsbristerna kan medierna bättre kritiskt granska förekomst av diskriminering och utanförskap. 5) Kunskap och erfarenheter ur Västra Götalandsregionens s.k. Tillgänglighets-Databas är viktig att ta tillvara för att rapporteringen i medierna ska bli bättre om hur utsatta grupper har det.